Menu
0

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Oost Werkkleding

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Oost Werkkleding zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Oost Werkkleding worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Oost Werkkleding ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van Oost Werkkleding zijn vrijblijvend en Oost Werkkleding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Oost Werkkleding. Oost Werkkleding is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Oost Werkkleding dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Oost Werkkleding.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Oost Werkkleding bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien Oost Werkkleding haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Oost Werkkleding om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Oost Werkkleding gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Oost Werkkleding.
Artikel 4. Levering.
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 5 werkdagen, tenzij op de website van Oost Werkkleding anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Oost Werkkleding zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
4.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Oost Werkkleding overschreden wordt, zal Oost Werkkleding de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Oost Werkkleding te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Oost Werkkleding te melden.
4.5 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat Oost Werkkleding het in voorgaande artikel (artikel 4.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de afnemer teruggestort.
4.6 Oost Werkkleding behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De te leveren producten worden pas uw eigendom na betaling. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Oost Werkkleding verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Oost werkkleding daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk  kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Oost Werkkleding de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Oost Werkkleding te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie.
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Oost Werkkleding, dan wel tussen Oost Werkkleding en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Oost Werkkleding , is Oost Werkkleding niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Oost Werkkleding.

7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in het door de klant aangeleverde ontwerp dan wel in de door de klant verstrekte gegevens.

7.3 De kleuren van bedrukkingen kunnen iets afwijken van het originele ontwerp of foto. Dit kan voorkomen uit het bedrukkingsproces.

7.4 De afbeeldingen die bij de producten staan zijn er enkel om u een indruk te geven hoe een bedrukking er uit kan zien, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

7.5 Nadat de door u bestelde producten gepersonaliseerd zijn (zowel voor particulieren als bedrijven) is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geannuleerd, geruild of retour gezonden worden, rekening houdend met de wet kopen op afstand (zie. Artikel 7.6).

7.6 Wet Kopen op Afstand: Op 1 februari 2001 is de wet “bescherming van de consument bij op afstand afgesloten overeenkomsten” in werking getreden, Wij houden ons uiteraard aan de wet “kopen of afstand” met dien verstande dat gezien het persoonlijke karakter van onze artikelen, de in deze wet beschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is op producten waar een persoonlijke bedrukking op gezet is op uw verzoek.
In de wet staat namelijk beschreven dat de wet “Kopen op Afstand” niet geldt voor onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Artikel 8. Overmacht.
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Oost Werkkleding in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Oost Werkkleding gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Oost Werkkleding en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Diversen.
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Oost Werkkleding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Oost Werkkleding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 Oost Werkkleding is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11. Afkoelingsperiode
11.1. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Oost Werkkleding te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. De afnemer dient dit wel even schriftelijk te melden alvorens tot verzending over te gaan, zodat Oost Werkkleding de afnemer een "retour-nummer" kan geven voor deze zending. Hierna heeft de afnemer nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
11.2. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan Oost Werkkleding te melden. De afnemer dient het product, na overleg met Oost Werkkleding, te sturen naar een door Oost Werkkleding vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
11.3. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Oost Werkkleding ingevolge artikel 11.1. en 11.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Oost Werkkleding deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Oost Werkkleding het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. De retourkosten die Oost Werkkleding heeft gemaakt om het product naar u toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. U ontvangt dus de betaling retour minus de retourkosten.
11.4. Oost Werkkleding behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Oost Werkkleding of de leverancier van het product) is beschadigd.
11.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Oost Werkkleding schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Oost Werkkleding de afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Oost Werkkleding heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

12. Klachten

12.1 Vanaf 15 Februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit DOR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu.odr Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klachten te deponeren via het platform van de Europese Unie.

13. Gegevensbeheer

13.1  Indien u een bestelling plaatst bij Oost Werkkleding, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Oost Werkkleding. Oost Werkkleding houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
13.2 Oost Werkkleding respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Klanten die persoonsgegevens achterlaten hebben rechten over deze gegevens. Volgens de huidige wet- en regelgeving zijn dit: Inzagerecht, Rectificatierecht, Recht op beperking van de verwerking, Recht op overdraagbaarheid, Recht van bezwaar en overige rechten.
13.3 Oost Werkkleding maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

14. Garantie & Klachten

14.1 Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.
Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [[email protected]]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€--,--